Lexislación educativa actualizada a 02/08/2016

Preme sobre a imaxe do manual para navegar por el (son 1646 páxinas).
Lex_Ed_portada
En formato PDF.
Pode abrirse clicando sobre o logotipo inferior ou premendo no acceso á descarga directa.
Resumo operativo, con enlace directo a todo o texto, que pode ser copiado. Dependendo do equipamento pode tardar 30 segundos en cargarse.
Lex_ed 88 3 v

Actualizouse a normativa modificada, borrouse a derrogada, engadíronse enlaces ás disposicións actualizadas, correxíronse erros, ... e actualizouse o resumo operativo ...
Tamén se actualizou o histórico de enlaces a manuais anteriores.

Engadiuse:
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Circular 5/2016, da dirección xeral de educación, formación profesional e innovación educativa, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros EPA e dos Institutos de Educación Secundaria que impartan Ensinanzas Básicas de Educación para Persoas Adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2016/2017.
Circular 4/2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos IES e centros EPA autorizados para impartilas, no curso 2016/17.
Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería.